Udlejning af lejlighed

Praktiske oplysninger når du lejer din lejlighed ud

 

 

Navneskilte til postkasser skal bestilles ved bestyrelsen. Det er ikke tilladt selv at opsætte navneskilte på postkasserne. Ejerforeningen har ingen “ekstra” nøgle til postkasserne. Så skulle du miste samtlige nøgler, er det jeres eget ansvar, at få fat på nye nøgler.

  • For egen regning er det muligt, at få samme nøgle til postkasse og hoveddør.

  • Kontakt evt. låsesmeden Horsens, Kattesund 17, 8700 Horsens, Tlf. 7561 6165.

 

Ejerforeningen Danaparken lejer IKKE lejligheder ud – vi henviser til boligportalen.

Ved udlejning af en ejerlejlighed må lejen ikke  overstige ” det lejedes værdi “

Lejeaftalen bør være tidsbegrænset for at opnå bedst mulig sikkerhed for at lejeren flytter ud igen.

Vær opmærksom på følgende § i lejeloven !

Ifølge lejelovens § 80 kan den tidsbestemte lejeaftale ikke ved opsigelse bringes til ophør i lejeperioden, medmindre dette er aftalt eller den anden part i lejeforholdet misligholder aftalen.

Benytter lejeren med udlejerens vidende det lejede i mere end 1 måned efter den aftalte lejetids udløb, uden at udlejeren har opfordret lejeren til at flytte, forsætter lejeforholdet uden tidsbegrænsning. Boligretten kan tilsidesætte tidsbegrænsningen, hvis den ikke må anses for tilstrækkeligt begrundet i udlejerens forhold.

Det kan give problemer hvis lejeaftalen forlænges efter udløbet af den tidsbegrænsede periode, idet lejeren herved kan få en forventning om, at lejeaftalen kan forlænges flere gange og tidsbegrænsningen herved bliver uklar.

Hvis tidsbegrænsningen bortfalder eller tilsidesættes, kan udlejer opsige lejemålet med 1 års varsel, hvis han selv ønsker at benytte det lejede og hvis opsigelsen er rimelig ud fra en vurdering af begge parters forhold.

Elektronisk udgave af typeformular A 8. udgave af 3/9 2001 kan downloades her:
http://www.mbbl.dk/publikationer/lejekontrakt-til-privat-udlejning